กองคลัง

พิมพ์

   วิสัยทัศน์

             "ดำเนินงานตามแบบธรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจรายละเอียดทุกโครงการ พัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน" 

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ และงานสารบรรณทั่วไปของกองคลังและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-  บริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาซื้อ-ขาย ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ บำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ
-  ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี 
-  การตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท 
-  การจัดทำเช็ค และรวบรวมจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
-  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย 
-  จัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
-  จัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ
-  จัดทำรายงาน สถิติการคลังประจำปี 
-  ดูแลงานด้านการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- ปฏิบัติงานในลักษณะงานพัฒนารายได้ เช่น การจัดเก็บภาษีทุกประเภท ฯลฯ 
- ดูแลงานด้านผลประโยชน์ และกิจการอันก่อให้เกิดรายได้แก่เทศบาล

งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาล 
- จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 
- ให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- ประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
- ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี 
- ทำหน้าที่รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการผู้เสียภาษี 
- ทำหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ

Monday the 18th - Joomla Templates. Custom text here