กองช่าง

พิมพ์

   วิสัยทัศน์

          "สร้างสิ่งจำเป็น เน้นคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

          ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของกองช่าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแบบแผนและการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น

1. ด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-  ทำหน้าที่ออกแบบและคำนวณตัวเลขเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม 
-  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
-  ทำหน้าที่วางโครงการ และดำเนินการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรม
-  ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ในการปลูกสร้างอาคารต่างๆ
-  ออกสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้ในการคำนวณ ออกแบบ และกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
-  จัดทำประมาณการราคาค่าก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรม
-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ด้านสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-  ทำการออกแบบ เขียนแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ
-  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสถาปัยกรรม 
-  ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ในการปลูกสร้างอาคารตามแบบ สถาปัตยกรรม 
-  ออกสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบการสร้างงานด้านสถาปัตยกรรม 
-  ประมาณการราคาค่าก่อสร้างตามแนวสถาปัตยกรรม
-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  ด้านการผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

        ดำเนินงานด้านการจัดทำผังเมือง ดูแล ควบคุมการดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

 

ด้านการโยธา แบ่งออกเป็น

1.  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-  ทำหน้าที่ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ
-  ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ให้การปรึกษาในการก่อสร้างในเขตเทศบาล
-  ทำประมาณการราคาค่าซ่อมบำรุงในส่วนของงานโยธา
-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-  จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนย่อนใจแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
-  ดูแลรักษาความสะอาด สวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลให้สะอาดสวยงามแก่ประชาชน และผู้พบเห็น
-  ดูแลรักษาตกแต่ง ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ในสวนสาธารณะ และเกาะกลางถนนให้สวยงามสะอาดตา 
- จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของงานสวนสาธารณะ 
-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานศูนย์เครื่องจักร มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

          ทำหน้าที่บำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความับผิดชอบดังนี้

-  ออกแบบ ตกแต่ง สถานที่ในการจัดงานพิธีต่างๆ 
-  จัดสถานที่ ประดับประดา ติดตั้งไฟฟ้าในงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี และงานอื่นๆ
-  จัดทำประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
-  ดูแลรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์ ในการจัดงาน เพื่อใช้ในการจัดงานครั้งต่อไป 
-  ทำหน้าที่สำรวจ ออกแบบติดตั้ง ควบคุม และคำนวณการก่อสร้างสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
-  ทำหน้าที่ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ในเขตเทศบาล

5.  งานช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-  กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
-  ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด อาคารสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล 
-  ควบคุมและตรวจสอบร้านค้าในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย 
- ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาล

Monday the 18th - Joomla Templates. Custom text here