กองสวัสดิการสังคม

พิมพ์

   วิสัยทัศน์

                    "พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษาของผู้ด้อยโอกาศ และจัดทำ 
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และนำนโยบาย ดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขถ้วนทั่วหน้า"


กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

-  ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล และท้องที่อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน หรือประสบสาธารณภัย 
-  ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในรูปแบบบูรณาการ
-  ให้การส่งเสริม และอนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานภายในกองสวัสดิการสังคม แบ่งเป็น

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ ทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม

2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการและช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 
2.2 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ ให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน

3. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าเกี่ยวกับ

3.1  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
3.2  ส่งเสริมการมีอาชีพ และการทำมาหากินของประชาชนในเขตเทศบาลให้ยั่งยืน
3.3  ประสานความร่วมมือกับกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล 
3.4  ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

4. ฝ่ายสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
4.2  ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนด้วยการสอดส่องดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
4.3  ให้การสงเคราะห์ผู้พิการที่เป็นเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสเทียบเท่าผู้ปกติ

Wednesday the 25th - Joomla Templates. Custom text here