กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์

   วิสัยทัศน์

                     "ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง ควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเทศบาลศรีพนาให้มีความน่าอยู่ยั่งยืน และพัฒนาตลาดสดให้ดีมีมาตรฐานตลอดไป"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีพนา แบ่งการบริหารงานออกเป็น

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

-  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  ดูแลรักษาให้บริการ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานด้าน สาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลให้มากที่สุด

งานบริหารงานสาธารณสุข  แบ่งเป็นงาน

-  งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลด้านการควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขอนามัย อาหาร และโภชนาการต่าง ๆ                                                                                                                                            ดูแลควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางด้านมลภาวะทางเสียง กลิ่น และมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงการป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญด้วย 

-  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ เก็บกวาด ขนขยะ ทำความสะอาด ล้าง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามต่อผู้พบเห็นรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี ถ้วนหน้า 
-  งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่วางแผนเพื่อเตรียมโครงการ หรืองานด้านสาธารณสุขเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน  และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงกับความต้องการของประชาชน 
-  งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ตรวจโรคในเบื้องต้น ให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ฯลฯ

Wednesday the 25th - Joomla Templates. Custom text here