เนื้อหา

 เทศบาลตำบลศรีพนา ได้กำหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ดังนี้

  •   หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  •  ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตำบลศรีพนา

 


  ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง

๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข โทร ๐-๔๒๔๘-๙๒๕๘ ต่อ ๒๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๔๒๔๘-๙๖๕๖ หรือโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา หมายเลขโทรศัพท์08-2105-7777 หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๔๘-๙๒๕๘ ต่อ ๑๑

๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ

๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงนายกเทศมนตรีตำบลศรีพนาสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนไตรภูมิ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐

๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลศรีพนา

๖) การร้องเรียนผ่าน Website : www.sriphanacity.go.th/, หรือเพจบน Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา


ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์

 

 

 

 

Monday the 18th - Joomla Templates. Custom text here