เนื้อหา

 

ช่องทางเสนอความคิดเห็นในการทำงานของเทศบาลตำบลศรีพนา

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของเรา มูลที่ได้จากข้อคิดเห็นหรือคำติชมของท่าน

ทางเทศบาลตำบลศรีพนาจะนำมาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

Monday the 18th - Joomla Templates. Custom text here