หัวหน้าส่วนราชการ

พิมพ์

นายประเทศ ทีหอคำ

ปลัดเทศบาล

 

นางเนตรนภา อ่อนพินา

รองปลัดเทศบาล

น.ส.เพ็ญพิรุณ คำภูษา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวรภักดิ์ สารบรรณ

ผ.อ.กองสวัสดิการและสังคม

นายธนัท โพธิสว่าง

ผ.อ.กองการศึกษา

นายประเทศ ทีหอคำ

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผ.อ.กองคลัง

นายปฐมพร แก้วเนตร

วิศวกรโยธา 6 ว. รักษาราชการแทน

ผ.อ.กองคลัง

น.ส.เพ็ญพิรุณ คำภูษา

หน.สำนักปลัดฯ รักษาราชการแทน

ผ.อ.กองการประปา

นายปวเรศ พิชนะชน

พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. รักษาราชการแทน

ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Wednesday the 25th - Joomla Templates. Custom text here