ประวัติเทศบาลตำบลศรีพนา

พิมพ์

 

ประวัติการจัดตั้งสุขาภิบาลศรีพนา


        สุขาภิบาลศรีพนา  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2508  และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 82 ตอนที่ 75  ลงวันที่ 14 กันยายน 2508

      - มีพื้นที่ทั้งสิ้น  6.1  ตารางกิโลเมตร

      - ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล คือ ตำบลเซกา ได้แก่ หมู่ที่ 1, 7, 10, 11, 14, 15, 16

มีการเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลครั้งสุดท้าย  ครั้งที่ 2  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2536  การจัดตั้งเทศบาลตำบลศรีพนาเทศบาลตำบลศรีพนา ได้รับการยกฐานะเปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลศรีพนาเป็นเทศบาลเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

ประวัติเทศบาลตำบลศรีพนา


            เทศบาลตำบลศรีพนา  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  เดิมปกครองในรูปแบบสุขาภิบาล เมื่อวันที่  17  มีนาคม  พุทธศักราช  2499  พล.ต.อ. เผ่า  ศรียานนท์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายที่จะยกฐานะท้องถิ่นทุกแหล่งชุมชนที่เป็นที่ตั้งอำเภอ, กิ่งอำเภอ และตำบลที่สำคัญๆ ขึ้นเป็น สุขาภิบาล  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงหลักการปกครองตนเองตามระบอบเสรีประชาธิปไตย จำนวนไม่น้อยกว่า  200    แห่งทั่วประเทศ  ต่อมาเมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2501  ร.ต.ท.บุศย์  จินตนา  ปลัดจังหวัดโท  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมีหนังสือสั่งการให้กิ่งอำเภอเซกา  ได้สำรวจข้อมูลเพื่อขอจัดตั้งสุขาภิบาลตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยด่วน ต่อมามีหนังสือสั่งการเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลจากจังหวัดหนองคาย  ลงวันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2504  แต่นายวิกรม  ผาสุก  นายอำเภอเซกา  ยืนยันไม่ขอจัดตั้งเนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะสมและรายได้ของประชาชนในเขตน้อยเกินไป  จนกระทั่งวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2505  นายวิกรม  ผาสุก  ได้สำรวจและยืนยันขอจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า  “สุขาภิบาลเซกา”   มีพื้นที่  2  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1  บางส่วน ในปีพุทธศักราช  2507  ว่าที่ ร.ต. สำเนียง  รามดิลก  ปลัดอำเภอโทปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเซกา  ได้เปิดประชุมผู้อาวุโสประจำหมู่บ้าน  นำโดย  นายเหลี่ยม  สุกทน  กำนันตำบลเซกา , นายศรีทา  พารีศรี, นายสนิท  สุทธิพงษ์, นายศรี  ผาลี, นายบัว  จันทร์โคตร, นายคำไหล  จันผาย, นายจันทา  ฮาดดา  เป็นต้น  เพื่อติดตามเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาล และนายเหลี่ยม  สุกทน  ได้เป็นผู้เสนอให้เปลี่ยนชื่อจาก “สุขาภิบาลเซกา”  มาเป็น “สุขาภิบาลศรีพนา”   เพื่อให้เป็นเกียรติแก่  นายศรี  ผาลี  ผู้ที่ดำเนินการขอจัดตั้งกิ่งอำเภอจนสำเร็จ  ดังนั้นคำว่า “ ศรี”  จึงมาจาก ชื่อ  นายศรี  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  ประกอบกับอำเภอเซกาเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า  จึงใช้คำว่า “พนา”  มาประกอบกับคำว่า  “ศรี” จึงตกลงใช้ชื่อว่า“สุขาภิบาลศรีพนา”  ซึ่งหมายความว่าเป็นสุขาภิบาลที่มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ” 

              ( จากคำบอกเล่าของ นายบรรเทิง  ทองคันทม  ราษฎรอาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน)  จนกระทั่งเมื่อวันที่  6 กันยายน  2508  จึงได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย  โดยพลเอก ประภาส  จารุเสถียร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งเป็น “สุขาภิบาลศรีพนา “ อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย  มีเนื้อที่  2.27  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 1,000  คน  รายได้ต่อปี  46,000  บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  82  ตอนที่  75  ลงวันที่  14  กันยายน  พ.ศ.  2508  ต่อมาวันที่   15  กันยายน   พ.ศ.  2508  ได้แต่งตั้งว่าที่ ร.ต.สำเนียง  รามดิลก เป็นกรรมการและปลัดสุขาภิบาล  และต่อมาวันที่  13  พฤศจิกายน  2508  เลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลจำนวน  4  คน   ได้แก่   นายศรี  ผาลี , นายคำไหล  จันผาย , นายวารี  ฮาดดา และนายจันทา  ฮาดดา ในปี พ.ศ. 2536  มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่   2  พฤษภาคม  2536 โดยพลเอกชวลิต   ยงใจยุทธ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลศรีพนา อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย  ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2508  เสียใหม่ จึงทำให้มีพื้นที่     เพิ่มขึ้นเป็น  6.10  ตารางกิโลเมตร  จนถึงปัจจุบัน

               ปี พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลศรีพนาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  มีพื้นที่ปกครอง  จำนวน  6.10   ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน  ประชากรทั้งสิ้น  7,032   คน (31  พฤษภาคม  2554  )  มีรายได้   50,362,610.86.-   บาท  (รายรับ  ณ  30  กันยายน   2553)

Wednesday the 25th - Joomla Templates. Custom text here