ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.เซกาใต้ ซ.5 ม.10) 14/02/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ถนนสันติราษฎ์ ม.10,ม.15) 14/02/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) 19/01/2561

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 

1.โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.14 15/12/2560

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12/12/2560

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน 2 โครงการ

 
 

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิมถนนพัฒนา หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนเซกาและโรงเรียนอนุบาลเซกา) 17/08/2560

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนเซกาใต้ซอย 3 หมู่ 10 ) 17/08/2560

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน 2 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิมถนนพัฒนา หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนเซกาและโรงเรียนอนุบาลเซกา) 11/08/2560

 2. โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนเซกาใต้ซอย 3 หมู่ 10 ) 11/08/2560   

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31/03/2560

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รายชื่อผู้มาซื้อซองและยื่นซองเอกสารการประมูล 03/03/2560

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 16/02/2560

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเซกากลาง 1 หมู่ 1 (ท่อ คสล.ขนาด ศก.0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 183 ม. ไม่รวมความยาวบ่อพัก) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 6 หมู่ 10 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา (ช่วงที่ 2) 04/10/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา (ช่วงที่ 2) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเซกากลาง 1 หมู่ 1 (ท่อ คสล.ขนาด ศก.0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 183 ม. ไม่รวมความยาวบ่อพัก) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 6 หมู่ 10 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 02/09/2559

  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิม (ถนนศรีพนาเหนือ 1) ม.16 14/07/2559

  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา 01/07/2559

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา 24/06/2559

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิม (ถนนศรีพนาเหนือ 1 ) ม.16 (ขนาด 5.80 x 580 x 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,364 ตร.ม.) 23/06/2559

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา 13/06/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) 23/05/2559

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 1 หมู่ 10 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 247 ม. สองข้างทางไม่รวมบ่อพัก) 02/05/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 02/05/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ผลการประมูลการดำเนินการขายทอดตลาด 27/04/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 1 หมู่ 10 ขนาด 0.58 x 0.60 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 247 ม. สองข้างทางไม่รวมบ่อพัก) 7/04/2559

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การขาดทอดตลาดพัสดุ 24/03/2559

  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนศรีพนาเหนือ 2 หมู่ 16 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 303 ม. ข้างทางเดียวรวมบ่อพัก) 16/03/2559

  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนโคกพิทักษ์ ซอย 4 หมู่ 15 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 388 ม. สองข้างทางรวมบ่อพัก) 8/03/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนศรีพนาเหนือ 2 หมู่ 16 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 303 ม. ข้างทางเดียวรวมบ่อพัก) 26/02/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนโคกพิทักษ์ ซอย 4 หมู่ 15 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 388 ม. สองข้างทางรวมบ่พัก) 18/02/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 17/02/2559

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง คัดเลือก บริษัท ปีอป เนทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 20/01/2558

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่องการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) จำนวน 2 หลัง โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 14/12/2558

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เคื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ)  31/08/2558

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี พร้อมอุปกรณ์เสริม  31/08/2558

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน   23/07/2558

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา  เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนศรีพนา 1 หมู่ 7 (ข้างทางเดียว)  21/07/2558

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนลดทางเท้าถนนชุมนุมชน จากร้านอำไพเภสัชถึงหน้าบ้านนายกองมี วังวิชัย  21/07/2558

icon board   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาเหนือ ซอย 3 หมู่ 14  21/07/2558

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.ซอยบ้านนายอุดม ภูธร

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแรงดึงจากหน้าบ้านนายแสงจันทร์ถึงหน้าบ้านนายวิรัตน์

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเซกาใต้-ซ.1-ม.10-ข้างทางเดียว

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในวัดเซกาเจติยาราม ม.11

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตหน้าวัดเซกาเจติยาราม ม.11

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดเจริญไชยมงคล ม.15 

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าคริสตจักร ม.16

 

 

 

             

Wednesday the 21st - Joomla Templates. Custom text here